Tấm 3x1500x6000 (A36/SS400) 211.95kg Tấm 3x1500x3000 (A36/SS400) 105.98kg Tấm 3x1250x6000 (A36/SS400) 176.63kg Tấm 4x1500x6000 (A36/SS400) 282.6kg Tấm 4x1500x3000 (A36/SS400) 141.3kg Tấm 4x1250x6000 (A36/SS400) 235.5kg Tấm 4x2000x6000 (A36/SS400) 376.8kg Tấm 5x1500x6000 (A36/SS400) 353.3kg Tấm 5x1500x3000 (A36/SS400) 176.63kg Tấm 5x1250x6000 (A36/SS400) 294.38kg Tấm 5x2000x6000(A36/SS400) 471kg Tấm 6x1500x6000 (A36/SS400) 423.9kg Tấm 6x1500x3000 (A36/SS400) 211.95kg Tấm 6x1250x6000 (A36/SS400) 353.25kg Tấm 6x1500x12.000 (A36/SS400) 847.8kg Tấm 6x2000x6000(A36/SS400) 565.2kg Tấm 7x1500x6000 (A36/SS400) 494.6kg Tấm 8x1500x6000 (A36/SS400) 565.2kg Tấm 8x1500x3000 (A36/SS400) 282.6kg Tấm 8x1500x12.000 (A36/SS400) 1130.4kg Tấm 8x2000x6000(A36/SS400) 753.6kg Tấm 8x2000x12000(A36/SS400)1507.2kg Tấm 10x1500x6000 (A36/SS400) 706.5kg Tấm 10x1500x3000 (A36/SS400) 353.25kg Tấm 10x1500x12000 (A36/SS400) 1413kg Tấm 10x2000x6000(A36/SS400) 942kg Tấm 10x2000x12000(A36/SS400) 1884kg Tấm 12x1500x6000

Tấm 3x1500x6000 (A36/SS400) 211.95kg Tấm 3x1500x3000 (A36/SS400) 105.98kg Tấm 3x1250x6000 (A36/SS400) 176.63kg Tấm 4x1500x6000 (A36/SS400) 282.6kg Tấm 4x1500x3000 (A36/SS400) 141.3kg Tấm 4x1250x6000 (A36/SS400) 235.5kg Tấm 4x2000x6000 (A36/SS400) 376.8kg Tấm 5x1500x6000 (A36/SS400) 353.3kg Tấm 5x1500x3000 (A36/SS400) 176.63kg Tấm 5x1250x6000 (A36/SS400) 294.38kg Tấm 5x2000x6000(A36/SS400) 471kg Tấm 6x1500x6000 (A36/SS400) 423.9kg Tấm 6x1500x3000 (A36/SS400) 211.95kg Tấm 6x1250x6000 (A36/SS400) 353.25kg Tấm 6x1500x12.000 (A36/SS400) 847.8kg Tấm 6x2000x6000(A36/SS400) 565.2kg Tấm 7x1500x6000 (A36/SS400) 494.6kg Tấm 8x1500x6000 (A36/SS400) 565.2kg Tấm 8x1500x3000 (A36/SS400) 282.6kg Tấm 8x1500x12.000 (A36/SS400) 1130.4kg Tấm 8x2000x6000(A36/SS400) 753.6kg Tấm 8x2000x12000(A36/SS400)1507.2kg Tấm 10x1500x6000 (A36/SS400) 706.5kg Tấm 10x1500x3000 (A36/SS400) 353.25kg Tấm 10x1500x12000 (A36/SS400) 1413kg Tấm 10x2000x6000(A36/SS400) 942kg Tấm 10x2000x12000(A36/SS400) 1884kg Tấm 12x1500x6000

Tấm 3x1500x6000 (A36/SS400) 211.95kg Tấm 3x1500x3000 (A36/SS400) 105.98kg Tấm 3x1250x6000 (A36/SS400) 176.63kg Tấm 4x1500x6000 (A36/SS400) 282.6kg Tấm 4x1500x3000 (A36/SS400) 141.3kg Tấm 4x1250x6000 (A36/SS400) 235.5kg Tấm 4x2000x6000 (A36/SS400) 376.8kg Tấm 5x1500x6000 (A36/SS400) 353.3kg Tấm 5x1500x3000 (A36/SS400) 176.63kg Tấm 5x1250x6000 (A36/SS400) 294.38kg Tấm 5x2000x6000(A36/SS400) 471kg Tấm 6x1500x6000 (A36/SS400) 423.9kg Tấm 6x1500x3000 (A36/SS400) 211.95kg Tấm 6x1250x6000 (A36/SS400) 353.25kg Tấm 6x1500x12.000 (A36/SS400) 847.8kg Tấm 6x2000x6000(A36/SS400) 565.2kg Tấm 7x1500x6000 (A36/SS400) 494.6kg Tấm 8x1500x6000 (A36/SS400) 565.2kg Tấm 8x1500x3000 (A36/SS400) 282.6kg Tấm 8x1500x12.000 (A36/SS400) 1130.4kg Tấm 8x2000x6000(A36/SS400) 753.6kg Tấm 8x2000x12000(A36/SS400)1507.2kg Tấm 10x1500x6000 (A36/SS400) 706.5kg Tấm 10x1500x3000 (A36/SS400) 353.25kg Tấm 10x1500x12000 (A36/SS400) 1413kg Tấm 10x2000x6000(A36/SS400) 942kg Tấm 10x2000x12000(A36/SS400) 1884kg Tấm 12x1500x6000

MinhTienSteel

Tấm 3x1500x6000 (A36/SS400) 211.95kg Tấm 3x1500x3000 (A36/SS400) 105.98kg Tấm 3x1250x6000 (A36/SS400) 176.63kg Tấm 4x1500x6000 (A36/SS400) 282.6kg Tấm 4x1500x3000 (A36/SS400) 141.3kg Tấm 4x1250x6000 (A36/SS400) 235.5kg Tấm 4x2000x6000 (A36/SS400) 376.8kg Tấm 5x1500x6000 (A36/SS400) 353.3kg Tấm 5x1500x3000 (A36/SS400) 176.63kg Tấm 5x1250x6000 (A36/SS400) 294.38kg Tấm 5x2000x6000(A36/SS400) 471kg Tấm 6x1500x6000 (A36/SS400) 423.9kg Tấm 6x1500x3000 (A36/SS400) 211.95kg Tấm 6x1250x6000 (A36/SS400) 353.25kg Tấm 6x1500x12.000 (A36/SS400) 847.8kg Tấm 6x2000x6000(A36/SS400) 565.2kg Tấm 7x1500x6000 (A36/SS400) 494.6kg Tấm 8x1500x6000 (A36/SS400) 565.2kg Tấm 8x1500x3000 (A36/SS400) 282.6kg Tấm 8x1500x12.000 (A36/SS400) 1130.4kg Tấm 8x2000x6000(A36/SS400) 753.6kg Tấm 8x2000x12000(A36/SS400)1507.2kg Tấm 10x1500x6000 (A36/SS400) 706.5kg Tấm 10x1500x3000 (A36/SS400) 353.25kg Tấm 10x1500x12000 (A36/SS400) 1413kg Tấm 10x2000x6000(A36/SS400) 942kg Tấm 10x2000x12000(A36/SS400) 1884kg Tấm 12x1500x6000
Tấm 3x1500x6000 (A36/SS400) 211.95kg Tấm 3x1500x3000 (A36/SS400) 105.98kg Tấm 3x1250x6000 (A36/SS400) 176.63kg Tấm 4x1500x6000 (A36/SS400) 282.6kg Tấm 4x1500x3000 (A36/SS400) 141.3kg Tấm 4x1250x6000 (A36/SS400) 235.5kg Tấm 4x2000x6000 (A36/SS400) 376.8kg Tấm 5x1500x6000 (A36/SS400) 353.3kg Tấm 5x1500x3000 (A36/SS400) 176.63kg Tấm 5x1250x6000 (A36/SS400) 294.38kg Tấm 5x2000x6000(A36/SS400) 471kg Tấm 6x1500x6000 (A36/SS400) 423.9kg Tấm 6x1500x3000 (A36/SS400) 211.95kg Tấm 6x1250x6000 (A36/SS400) 353.25kg Tấm 6x1500x12.000 (A36/SS400) 847.8kg Tấm 6x2000x6000(A36/SS400) 565.2kg Tấm 7x1500x6000 (A36/SS400) 494.6kg Tấm 8x1500x6000 (A36/SS400) 565.2kg Tấm 8x1500x3000 (A36/SS400) 282.6kg Tấm 8x1500x12.000 (A36/SS400) 1130.4kg Tấm 8x2000x6000(A36/SS400) 753.6kg Tấm 8x2000x12000(A36/SS400)1507.2kg Tấm 10x1500x6000 (A36/SS400) 706.5kg Tấm 10x1500x3000 (A36/SS400) 353.25kg Tấm 10x1500x12000 (A36/SS400) 1413kg Tấm 10x2000x6000(A36/SS400) 942kg Tấm 10x2000x12000(A36/SS400) 1884kg Tấm 12x1500x6000
THÉP TẤM
THÉP TẤM
Mô tả:

THÉP TẤM MÁC THÉP : SS400, A36, Q345B, A572.... ( Liên Hệ Mr Huy 0908 952 707)

Giá:

Liên hệ

Lượt xem:

3784

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
QUY CÁCH THÉP TẤM T Lượng kg/TẤM
Tấm 3x1500x6000 (A36/SS400) 211.95kg 211,95 kg
Tấm 3x1500x3000 (A36/SS400) 105.98kg 105,98 kg
Tấm 3x1250x6000 (A36/SS400) 176.63kg 176,625 kg
Tấm 4x1500x6000 (A36/SS400) 282.6kg 282,6 kg
Tấm 4x1500x3000 (A36/SS400) 141.3kg 141,3 kg
Tấm 4x1250x6000 (A36/SS400) 235.5kg 235,5 kg
Tấm 4x2000x6000 (A36/SS400) 376.8kg 376,8 kg
Tấm 5x1500x6000 (A36/SS400) 353.3kg 353,25 kg
Tấm 5x1500x3000 (A36/SS400) 176.63kg 176,63 kg
Tấm 5x1250x6000 (A36/SS400) 294.38kg 294,375 kg
Tấm 5x2000x6000(A36/SS400) 471kg 471 kg
Tấm 6x1500x6000 (A36/SS400) 423.9kg 423,9 kg
Tấm 6x1500x3000 (A36/SS400) 211.95kg 211,95 kg
Tấm 6x1250x6000 (A36/SS400) 353.25kg 353,25 kg
Tấm 6x1500x12.000 (A36/SS400) 847.8kg 847,8 kg
Tấm 6x2000x6000(A36/SS400) 565.2kg 565,2 kg
Tấm 7x1500x6000 (A36/SS400) 494.6kg 494,55 kg
Tấm 8x1500x6000 (A36/SS400) 565.2kg 565,2 kg
Tấm 8x1500x3000 (A36/SS400) 282.6kg 282,6 kg
Tấm 8x1500x12.000 (A36/SS400) 1130.4kg 1130,4 kg
Tấm 8x2000x6000(A36/SS400) 753.6kg 753,6 kg
Tấm 8x2000x12000(A36/SS400)1507.2kg 1507,2 kg
Tấm 10x1500x6000 (A36/SS400) 706.5kg 706,5 kg
Tấm 10x1500x3000 (A36/SS400) 353.25kg 353,25 kg
Tấm 10x1500x12000 (A36/SS400) 1413kg 1413 kg
Tấm 10x2000x6000(A36/SS400) 942kg 942 kg
Tấm 10x2000x12000(A36/SS400) 1884kg 1884 kg
Tấm 12x1500x6000 (A36/SS400) 847.8kg 847,8 kg
Tấm 12x1500x3000 (A36/SS400) 423.9kg 423,9 kg
Tấm 12x1500x12000 (A36/SS400) 1695.6kg 1695,6 kg
Tấm 12x2000x6000(A36/SS400) 1130.4kg 1130,4 kg
Tấm 12x2000x12000(A36/SS400) 2260.8kg 2260,8 kg
Tấm 14x1500x6000 (A36/SS400) 989.1kg 989,1 kg
Tấm 14x1500x3000 (A36/SS400) 494.55kg 494,55 kg
Tấm 14x1500x12000 (A36/SS400) 1.978,2kg 1978,2 kg
Tấm 14x2000x6000(A36/SS400) 1318.8kg 1318,8 kg
Tấm 14x2000x12000(A36/SS400) 2637.6kg 2637,6 kg
Tấm 16x1500x6000 (A36/SS400) 1130.4kg 1130,4 kg
Tấm 16x1500x3000 (A36/SS400) 565.2kg 565,2 kg
Tấm 16x1500x12000 (A36/SS400) 2260.8kg 2260,8 kg
Tấm 16x2000x6000(A36/SS400) 1507.2kg 1507,2 kg
Tấm 16x2000x12000(A36/SS400) 3014.4kg 3014,4 kg
Tấm 18x1500x6000 (A36/SS400) 1271.7kg 1271,7 kg
Tấm 18x1500x3000 (A36/SS400) 635.85kg 635,85 kg
Tấm 18x1500x12000 (A36/SS400) 2543.4kg 2543,4 kg
Tấm 18x2000x6000(A36/SS400) 1695.6kg 1695,6 kg
Tấm 18x2000x12000(A36/SS400) 3391.2kg 3391,2 kg
Tấm 20x1500x6000 (A36/SS400) 1413kg 1413 kg
Tấm 20x1500x3000 (A36/SS400) 1413kg 706,5 kg
Tấm 20x1500x12000 (A36/SS400) 2826kg 2826 kg
Tấm 20x2000x6000(A36/SS400) 1884kg 1884 kg
Tấm 20x2000x12000(A36/SS400) 3768kg 3768 kg
Tấm 22x1500x6000 (A36/SS400) 1554.3kg 1554,3 kg
Tấm 22x2000x6000(A36/SS400) 2072.4kg 2072,4 kg
Tấm 22x2000x12000(A36/SS400) 4144.8kg 4144,8 kg
Tấm 25x1500x6000 (A36/SS400) 1766.3kg 1766,25 kg
Tấm 25x1500x3000 (A36/SS400) 883.13kg 883,13 kg
Tấm 25x2000x6000(A36/SS400) 2355kg 2355 kg
Tấm 25x2000x3000(A36/SS400) 1177.5kg 1177,5 kg
Tấm 25x2000x12000(A36/SS400) 4710kg 4710 kg
Tấm 28x2000x6000(A36/SS400) 2637.6kg 2637,6 kg
Tấm 28x2000x12000(A36/SS400) 5275.2kg 5275,2 kg
Tấm 30x1500x6000 (A36/SS400) 2119.5kg 2119,5 kg
Tấm 30x1500x6000 (A36/SS400) 2119.5kg 2119,5 kg
Tấm 30x2000x6000(A36/SS400) 2826kg 2826 kg
Tấm 30x2000x12000(A36/SS400) 5652kg 5652 kg
Tấm 32x2000x6000(A36/SS400) 3014.4kg 3014,4 kg
Tấm 32x2000x12000(A36/SS400) 6028.8kg 6028,8 kg
Tấm 35x2000x6000(A36/SS400) 3297kg 3297 kg
Tấm 35x2000x12000(A36/SS400) 6594kg 6594 kg
Tấm 40x2000x6000(A36/SS400) 3768kg 3768 kg
Tấm 40x2000x12000(A36/SS400) 7536kg 7536 kg
Tấm 50x2000x6000(A36/SS400) 4710kg 4710 kg
Tấm 50x2000x12000(A36/SS400) 9420kg 9420 kg
Tấm 60x2000x6000(A36/SS400) 5652kg 5652 kg
Tấm 60x2000x12000(A36/SS400) 11304kg 11304 kg
Tấm 3x1500x6000 (Q345/A572) 211.95kg 211,95 kg
Tấm 4x1500x6000 (Q345/A572) 282.6kg 282,6 kg
Tấm 4x2000x6000 (Q345/A572) 376.8kg 376,8 kg
Tấm 5x1500x6000 (Q345/A572) 353.3kg 353,25 kg
Tấm 5x2000x6000 (Q345/A572) 471kg 471 kg
Tấm 6x1500x6000 (Q345/A572) 423.9kg 423,9 kg
Tấm 6x1500x12.000 (Q345/A572) 847.8kg 847,8 kg
Tấm 6x2000x6000(Q345/A572) 565.2kg 565,2 kg
Tấm 7x1500x6000 (Q345/A572) 494.6kg 494,55 kg
Tấm 8x1500x6000 (Q345/A572) 565.2kg 565,2 kg
Tấm 8x1500x12.000 (Q345/A572) 1130.4kg 1130,4 kg
Tấm 8x2000x6000(Q345/A572) 753.6kg 753,6 kg
Tấm 8x2000x12000(Q345/A572)1507.2kg 1507,2 kg
Tấm 10x1500x6000 (Q345/A572) 706.5kg 706,5 kg
Tấm 10x1500x12.000 (Q345/A572) 1413kg 1413 kg
Tấm 10x2000x6000(Q345/A572) 942kg 942 kg
Tấm 10x2000x12000(Q345/A572) 1884kg 1884 kg
Tấm 12x1500x6000 (Q345/A572) 847.8kg 847,8 kg
Tấm 12x2000x6000(Q345/A572) 1130.4kg 1130,4 kg
Tấm 12x2000x12000(Q345/A572) 2260.8kg 2260,8 kg
Tấm 14x1500x6000 (Q345/A572) 989.1kg 989,1 kg
Tấm 14x2000x6000(Q345/A572) 1318.8kg 1318,8 kg
Tấm 14x2000x12000(Q345/A572) 2637.6kg 2637,6 kg
Tấm 16x1500x6000 (Q345/A572) 1130.4kg 1130,4 kg
Tấm 16x2000x6000(Q345/A572) 1507.2kg 1507,2 kg
Tấm 16x2000x12000(Q345/A572) 3014.4kg 3014,4 kg
Tấm 18x1500x6000 (Q345/A572) 1271.7kg 1271,7 kg
Tấm 18x2000x6000(Q345/A572) 1695.6kg 1695,6 kg
Tấm 18x2000x12000(Q345/A572) 3391.2kg 3391,2 kg
Tấm 20x1500x6000 (Q345/A572) 1413kg 1413 kg
Tấm 20x2000x6000(Q345/A572) 1884kg 1884 kg
Tấm 20x2000x12000(Q345/A572) 3768kg 3768 kg
Tấm 22x1500x6000 (Q345/A572) 1554.3kg 1554,3 kg
Tấm 22x2000x6000(Q345/A572) 2072.4kg 2072,4 kg
Tấm 22x2000x12000(Q345/A572) 4144.8kg 4144,8 kg
Tấm 25x1500x6000 (Q345/A572) 1766.3kg 1766,25 kg
Tấm 25x2000x6000(Q345/A572) 2355kg 2355 kg
Tấm 25x2000x12000(Q345/A572) 4710kg 4710 kg
Tấm 28x2000x6000(Q345/A572) 2637.6kg 2637,6 kg
Tấm 28x2000x12000(Q345/A572) 5275.2kg 5275,2 kg
Tấm 30x1500x6000 (Q345/A572) 2119.5kg 2119,5 kg
Tấm 30x2000x6000(Q345/A572) 2826kg 2826 kg
Tấm 30x2000x12000(Q345/A572) 5652kg 5652 kg
Tấm 32x2000x6000(Q345/A572) 3014.4kg 3014,4 kg
Tấm 32x2000x12000(Q345/A572) 6028.8kg 6028,8 kg
Tấm 35x2000x6000(Q345/A572) 3297kg 3297 kg
Tấm 35x2000x12000(Q345/A572) 6594kg 6594 kg
Tấm 40x2000x6000(Q345/A572) 3768kg 3768 kg
Tấm 40x2000x12000(Q345/A572) 7536kg 7536 kg
Tấm 50x2000x6000(Q345/A572) 4710kg 4710 kg
Tấm 50x2000x12000(Q345/A572) 9420kg 9420 kg
Tấm 60x2000x6000(Q345/A572) 5652kg 5652 kg
Tấm 60x2000x12000 (Q345/A572) 11304kg 11304 kg
Gân 3,0x1500x6000 (SS400) 239kg 238,95 kg
Gân 3,0x1500x3000 (SS400) 119.5kg 119,5 kg
Gân 4,0x1500x6000 (SS400) 309kg 309,6 kg
Gân 4,0x1500x3000 (SS400) 309kg 154,8 kg
Gân 5,0x1500x6000 (SS400) 380.3kg 380,25 kg
Gân 5,0x1500x3000 (SS400) 380.3kg 190,125 kg
Gân 6,0x1500x6000 (SS400) 450kg 450,9 kg
Gân 6,0x1500x3000 (SS400) 450kg 225,45 kg
Gân 8,0x1500x6000 (SS400) 592.2kg 592,2 kg
Gân 10,0x1500x6000 (SS400) 733.5kg 733,5 kg
Gân 12,0x1500x6000 (SS400) 847.8kg 847,8 kg
Sản phẩm cùng loại
THÉP LÁ

THÉP LÁ

THÉP LÁ : 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm ..... ( 1000x2000) (1250x2500)

Đọc thêm
Về đầu trang